Karjeros galimybės

Darbo pozicija:  Vyresnysis finansininkas

Pobūdis: ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. tvarko nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto apskaitą;
2. tvarko pagal panaudos sutartis perduoto (gauto) turto apskaitą;
3.darbo užmokesčio, dienpinigių ir su tuo susijusių išmokų bei mokesčių skaičiavimas, kontrolė;
4. autorinių atlyginimų išmokų bei mokesčių skaičiavimas, kontrolė.
5. tvarko turto gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;
6. apskaito pinigines lėšas ir kontroliuoja piniginių lėšų apskaitą kasoje.
7. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;
8. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms.
9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedim.us

Reikalavimai: SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; . turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų sistemos veiklą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;
4. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;
5. mokėti dirbti su Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema (LABBIS IS FVA), Darbo užmokesčio apskaitos sistema (BONUS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS).

Kreiptis: Ukmergės g., (8 5) 2431342, melc@melc.lt

* * *

Redaktorių, vertėjų, knygų dailininkų ir kitų leidybos specialistų motyvacinių laiškų ir gyvenimo aprašymų (CV)  laukiame el. paštu