Istorijos kelyje – šimtas pėdsakų

Milda AUGULYTĖ
Lietuvos ryto korespondentė

Lietuvos rytas, 2009-11-21

 

„Šis leidinys tuoj taps bibliografine retenybe“, – įsitikinęs akademikas Vytautas Sirvydis, kalbėdamas apie 2 tūkstančių egzempliorių tiražu išleistą knygą „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“.

Gausiai iliustruotą albumą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (MELI) bendradarbiaudamas su Lietuvos mokslų akademija.

Pirmą kartą vienoje knygoje populiariai supažindinama su garsiausiais mūsų krašto valstybės veikėjais, Bažnyčios hierarchais, mokslininkais, menininkais, savo veikla ar kūryba nusipelniusiais Lietuvai, garsinusiais jos vardą pasaulyje.

Knyga kursto diskusiją

Nuo karaliaus Mindaugo iki kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės simbolio Romo Kalantos – tokios pavardės įrėmina iškiliausių asmenybių šimtuką.

Tarp jų – didieji kunigaikščiai ir prezidentai, raštijos pradininkai ir literatūros klasikai, visuomenės, mokslo ir meno šviesuliai, kovų didvyriai.

Leidinio sudarytojai, pasirinkę magišką skaičių 100, mėgino sudėstyti kuo objektyvesnę vardų ir nuopelnų mozaiką, į ją įtraukdami jau anapilin išėjusius garsius žmones.

„Atrinkti iš tūkstantmetės istorijos tik šimtą tautai nusipelniusių asmenų – sudėtinga ir rizikinga. Tam tikra prasme knyga provokuoja, skelia diskusijų kibirkštį.

Juk kiekvienas turi savo sampratą apie istorijos variklius – žmones, vienaip ar kitaip paveikusius mūsų valstybės ar visuomenės raidą“, – mintimis dalijosi vienas leidinio sumanytojų, MELI direktoriaus pavaduotojas Antanas Račis.

Rinkdami šimtuką, projekto autoriai rėmėsi mokslininkų nuomone – pasitarę su savo konsultantais, enciklopedininkai sudarė apie 350 iškilių Lietuvos žmonių sąrašą ir pateikė jį Mokslų akademijos nariams. Šie turėjo sudaryti ir savąjį šimtuką. Dažniausiai pasikartojantys vardai pateko į galutinį variantą.

Užbėgdamas už akių priekaištams, kad kliautasi tik akademikais, o visuomenės balso neišklausyta, A.Račis pasirėmė autoritetinga patirtimi: „Nobelio premijos laureatus renka Švedijos akademijos be jokių viešų svarstymų ir jų sprendimą gerbia visas pasaulis. Kodėl turėtume nepasitikėti savo mokslininkais?“

Sąrašą ir pildė, ir braukė

„Dirbome kolegialiai, stengėmės, kad viršaus nepaimtų pavienių asmenų nuomonė. Manau, kad pavyko įveikti kai kurias išankstines nuostatas ir padaryti gerą darbą“, – rezultatu džiaugėsi prie leidinio daug prisidėjusi Mokslų akademijos atstovė Veronika Vasiliauskienė.

Sąrašas nebuvo sudarytas vien mechaniškai susumavus mokslininkų išrinktas asmenybes – dėl kai kurių, likusių už pirminio šimtuko ribų, virė diskusijos.

Kaip sakė A.Račis, papildyti sąrašą – kiekvienas gudrus. O ką išbraukti? Tuomet tenka pritilti, nes kiekvienas kandidatas atsijotas per itin tankų rėtį.

Sportininkams apmaudžiausia užimti ketvirtąją vietą ir tik per plauką likti be medalių. O kas asmenybių sąraše liko 101-asis?

Leidinio sudarytojai sakė, kad į jį pretendavo kunigaikštis Vytenis, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, režisierius Vytautas Žalakevičius. Svarstyta dėl Tado Kosciuškos nuopelnų Lietuvai, bet pasirinktas kitas sukilėlis – Antanas Mackevičius.

Užtat į sąrašą pateko iš pradžių už jo ribų likęs mokslininkas Juozas Tonkūnas – žemės ūkio specialistas, švietimo ministras, vienas pirmųjų Žemės ūkio akademijos rektorių.

Paminklo sąrašas – kitoks

Šimto iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašas, dar iki pasirodant tokio pavadinimo leidiniui, jau buvo iškaltas akmenyje – skulptoriaus Tado Gutausko skulptūroje „Vienybės medis“, atidengtoje liepos mėnesį sostinės Vingio parke.

Tačiau ten yra ir tokių pavardžių, kurios į knygą nepateko.

Sumanęs įamžinti garsiausius Lietuvos žmones, T.Gutauskas kreipėsi pagalbos ir į enciklopedininkus, ir į mokslininkus. Gavęs iš jų rekomendacinį sąrašą, skulptorius pateikė jį svarstyti visuomenei. Internetu balsavusiųjų valia į šimtuką įtrauktas Vytautas Kernagis, Tėvas StanislovasDobrovolskis, Stasys Lozoraitis (jaunesnysis), sumažėjo mokslininkų.

„Tačiau apie 80 procentų sąrašo sutampa. Po pusšimčio metų jis tikriausiai bus kitoks, bet mes paliksime kitoms kartoms įamžintą 2009-ųjų visuomenės požiūrį į savo istoriją“, – nuveikto darbo prasmę apibendrino V.Vasiliauskienė.

* * *

Žodžiu ir vaizdu

* 212 puslapių knygoje kiekvienam aprašomam asmeniui skirti du puslapiai: viename pateikiama trumpa biografija, veiklos, kūrybos apibūdinimas, nuopelnai Lietuvai, kitame – nuotraukos ir iliustracijos.

* Kiekviena biografija pateikta ir iliustruota skirtingai, siekiant perteikti epochos dvasią ir nuotaiką.

* Leidinyje pateikta daug dar nespausdintų nuotraukų.

* Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto knygyne albumas kainuoja 100 litų.

* * *

100 iškiliausių Lietuvos žmonių

Mindaugas

Gediminas

Kęstutis

Algirdas

Vytautas

Jogaila

Kazimieras Jogailaitis

Šventasis Kazimieras

Albertas Goštautas

Abraomas Kulvietis

Martynas Mažvydas

Mikalojus Radvila Juodasis

Žygimantas Augustas

Barbora Radvilaitė

Mikalojus Daukša

teponas Batoras

Jonas Bretkūnas

Merkelis Giedraitis

Jonas Karolis Chodkevičius

Leonas Sapiega

Konstantinas Sirvydas

Motiejus Kazimieras Sarbievijus

Kazimieras Semenavičius

Albertas KojelavičiusVijūkas

Kristijonas Donelaitis

Vilniaus Gaonas

Pranciškus Smuglevičius

Laurynas Gucevičius

Liudvikas Martynas Rėza

Theodoras von Grotthussas

Simonas Daukantas

Adomas Mickevičius

Motiejus Valančius

Ignotas Domeika

Emilija Pliaterytė

Laurynas Ivinskis

Antanas Juška

Antanas Mackevičius

Antanas Baranauskas

Žemaitė

Jurgis Bielinis

Petras Vileišis

Jonas Basanavičius

Martynas Jankus

Vincas Kudirka

Jonas Jablonskis

Maironis

Kazys Grinius

Vydūnas

Juozas Naujalis

Vaižgantas

Jurgis Matulaitis

Vincas Čepinskis

Antanas Smetona

Petras Avižonis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Oskaras Milašius

Kazimieras Būga

Mykolas Pijus Ršmeris

Mykolas Biržiška

Vincas Krėvė

Tadas Ivanauskas

Mečislovas Reinys

Mykolas Krupavičius

Aleksandras Stulginskis

Juozas Balčikonis

Vladas Jurgutis

Kipras Petrauskas

Stasys Šalkauskis

Vincas Grybas

Vincas MykolaitisPutinas

Juozas Tonkūnas

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Balys Sruoga

Ieva Simonaitytė

Povilas Brazdžiūnas

Antanas Gustaitis

Vytautas Andrius Graičiūnas

Juozas Matulis

Kazimieras Baršauskas

Antanas Gudaitis

Adolfas Jucys

Salomėja Nėris

Adolfas Šapoka

Bernardas Brazdžionis

Vytautas Kazimieras Jonynas

Juozas Miltinis

Antanas Maceina

Jonas Žemaitis

Czeslawas Miloszas

Julijonas Steponavičius

Algirdas Julius Greimas

Adolfas Ramanauskas

Vincentas Sladkevičius

Marija Birutė Gimbutienė

Juozas Lukša

Stasys Lozoraitis (vyresnysis)

Stasys Krasauskas

Romas Kalanta