Estetikos enciklopedijos sutiktuvės

2011 m. vasario 3 d. 18 val.  Vilniuje Lietuvos MA mažojoje salėje  įvyko pirmosios lietuviškos  ESTETIKOS  ENCIKLOPEDIJOS sutiktuvės.   Šio reikšmingo mūsų kultūrai ir mokslui leidinio sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius habil. dr. prof. Juozas Mureika, buvęs mūsų gimnazijos pirmos laidos abiturientas. Renginį vedė redakcinės kolegijos pirmininkas Lietuvos MA akad. habil. dr. prof. Algirdas Gaižutis,  dalyvavo ir kalbėjo  MA ekspertas habil. dr. prof. Antanas Andrijauskas, habil. dr. prof. Bronislovas Kuzmickas, habil. dr. prof. Jonas Kievišas, leidinio redaktorė Aldona Bendorienė, MELC mokyklinių ir mokslinių leidinių redakcijos vedėja Irena Stankevičienė,  jaunas mokslininkas dr. Naglis Kardelis. Į sutiktuves buvo pakviesta ir kalbėjo mūsų gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė.

 

Iki šiol Lietuvoje nebuvo  parengta nei estetikos enciklopedijos, nei jokio kitokio estetikos terminų žodyno. Kaip žinome, dvasinės kultūros paveldu remiasi tautos švietimo, mokslo ir kultūros raidos tradicija. Kalbėdamas apie tokios Enciklopedijos reikalingumą profesorius teigia:  „Mokyklų bendrojo mokymo ir lavinimo programose vyrauja siauro utilitaraus pragmatizmo nuostatos ir vienašališką racionalizmą bei loginį mąstymą, o ne visas dvasines galias ugdanti dvasia. Kodėl brandos atestatą gaunantis moksleivis privalo mokėti fizikos dėsnius, matematikos veiksmus, informatikos, verslo bei kai kurių technologijų pradmenis, žinoti chemijos elementus, o žmogaus dvasinį pasaulį ir jo dėmenis, dvasinių galių specifiką bei struktūrą išmanyti tarsi būtų neprivalu. Todėl ne tik lituanistikai, bet ir šių dienų kultūriniam gyvenimui svarbus Estetikos enciklopedijos išleidimas.“

 

Estetikos enciklopedijoje aprašomos meno teorijų interpretacijos, meno filosofija, dizainas, gyvenimo menas, meninės veiklos, meno ir kitų kultūros sandų santykiai, meninio ir estetinio suvokimo sankirtos, estetikos istorija ir estetikos kryptys, tyrimo metodai bei  teorijos, jų santykis su kitais mokslais. Enciklopedijoje skelbiami straipsniai yra su nuorodomis į literatūros šaltinius, iš kurių skaitytojas galės gauti platesnę informaciją rūpimu klausimu.

Mūsų gimnazija taip pat prisideda prie visų sveikinusių gerbiamą profesorių J.Mureiką, džiaugiamės šiuo gražiu leidiniu, didžiuojamės, kad mūsų mokyklos auklėtinis padarė Titano darbą ir linkime jam kūrybinės sėkmės.

 

Šaltinis:

http://vgrybo.lt/index.php/component/content/article/31-titulinis/552-estetikos-enciklopedijos-sutiktuves