Enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ pristatymas Marijampolėje

Š. m. gegužės 24 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko „Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro“ 2011 metais išleisto enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ (sudarytojas Jonas Vilimas) pristatymas, kurį organizavo Vilkaviškio vyskupijos Parapijinės katechezės ir Religinio švietimo centras.

Enciklopedinis žinynas – „Bažnytinė muzika“ – tai pirmasis Lietuvoje Bažnytinės muzikos žinynas, kurį sudaro studijos apie krikščionių muziką, Katalikų Bažnyčios dokumentus, Rytų ir Vakarų Bažnyčių liturgiją ir muziką, giedojimo atmainas. Daug straipsnių skirta bažnytinės muzikos žanrams, formoms, notacijai, muzikos instrumentams, giesmynams. Žinyne apžvelgta ir neliturginė muzika bei Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų bažnytinės muzikos istorija, kūryba ir dabartis. Prie žinyno pridėta kompaktinė plokštelė iliustruoja grigališkojo, protestantiškojo choralų skambėjimą, stačiatikių giedojimą, sentikių dvasines eiles bei vargonų skambesį.

Vakarą pradėjo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Č. Sasnausko choras (vadovas Mindaugas Radzevičius), kuris susirinkusiems padėjo gyvai išgirsti tai, apie ką rašoma pristatomoje knygoje. Pradžioje trumpu sveikinimo žodžiu į visus kreipėsi Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis pasidžiaugdamas, kad yra toks puikus įrankis bažnytinei muzikai suprasti. Tuomet susirinkusiems vargonininkams, tikybos ir muzikos mokytojams bei dėstytojams ir visiems, kuriems rūpi ir yra įdomi žinyne aptariama tema, kalbėjo žinyno projekto vadovė ir vyresnioji mokslinė redaktorė Birutė Žalalienė. Viešnia pasidžiaugė, kad žinynas yra gražaus bendradarbiavimo tarp valstybės ir Bažnyčios pavyzdys, su meile dėkojo visiems, kurie prisidėjo, kad knyga išvystų pasaulį, ypatingai dėkojo kun. teol. lic., bažn. muz. mgr. Viliui Sikorskui, kuris visokeriopai pagelbėjo, kad ši knyga būtų ne tik bažnytinės muzikos paveldą pristatanti, bet būtų tiltas į šiandienę Bažnyčios švenčiamą liturgiją, kur giedojimas užimą išskirtinę „sielos“ vietą.

Pagrindinis vakaro lektorius ir buvo kun. V. Sikorskas, kuris pastebėjo, kad ne Bažnyčios rankomis yra išleistas puikus vadovėlis Bažnyčiai. Lektorius savo konferenciją suskirstė į dvi dalis. Pirmoje bendrai aptarė bažnytinę muziką, akcentuodamas su II Vatikano susirikimu susijusius atradimus ir praradimus giedojimo kontekste, kuo skaudi ir palaiminga buvo liturginė reforma, kiek giedojimą gali ir turi veikti kultūra? Glaustai buvo aptarti kai kurie praktiniai ir teologiniai giedojimo aspektai, kurie labai svarbūs kasdieniame konkrečios bendruomenės gyvenime. Antroje konferencijos dalyje kun. V. Sikorskas drauge su Č. Sasnausko choru „perėjo“ per dvidešimt Bažnyčios gyvavimo amžių, teoriniu ir praktiniu būdu padėdami suprasti susirinkusiems, kaip keitėsi liturgija bei giedojimas ir kas dera, o kas nedera giedoti liturgijoje. Į giedojimo praktiką buvo įtraukti visi susirinkusieji.

Šio enciklopedinio žinyno pristatymas ir gausus dalyvių būrys rodo, kad tema yra aktuali ir Lietuva jau subrendusi ją analizuoti. Tai jau ketvirtasis šio žinyno pristatymas. Prieš tai jis pristatytas 2011 metų Vilniaus knygų mugėje, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje bei Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje Panevėžyje.

 

Garso įrašas: 00263381.mp3

Šaltinis: http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=490506