Darbo tarybos rinkimų ir veiklos reglamentas

PATVIRTINTA

Mokslo ir enciklopedijų leidybo centro direktoriaus
2018 m. vasario 28 d. 
įsakymu Nr. V – 11

 

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO

DARBO TARYBOS RINKIMŲ IR VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1.Mokslo ir enciklopedijų leidybo centro darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – yra kolegiali Mokslo ir enciklopedijų leidybo centro (toliau – Centras) valdymo institucija, atstovaujanti visiems Centro darbuotojams, ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujanti jų interesams.

                      2. Atsižvelgiant į vidutinį Centro darbuotojų skaičių, Darbo tarybą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai.

                      3. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR Vyriausybės nutarimais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.

                      4. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų įmonės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų.

                      5. Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

                      6. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką Darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į Darbo tarybos veiklą.

                      7. Darbo taryba informuoja darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įstaigos darbuotojams metinės Darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu būdu.

                      8. Darbo taryba raštu informuoja darbdavį ar (ir) profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, Valstybinę darbo inspekciją apie savo įgaliotus narius.

                      9. Darbo taryba abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauja su darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga.

                      10. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka Darbo tarybos pirmininko paskirtas Darbo tarybos narys.

                      11. Darbo tarybos rinkimo ir veiklos reglamentas nustato Darbo tarybos rinkimų tvarką, Darbo tarybos sudėtį, Darbo tarybos narių teises ir pareigas, Darbo tarybos veiklos organizavimo tvarką, funkcijas, Darbo tarybos bei darbdavio bendravimo formas.

                      12. Darbo tarybos rinkimo ir veiklos reglamentą ir atskirus jo punktus rengia, tvirtina ir keičia Darbo taryba.

                      13. Centras užtikrina Darbo tarybos dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka, sudaro kitas Darbo tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas ir padengia su tuo susijusias išlaidas.

II. SKYRIUS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

 

                      14. Pirmosios Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtį patvirtina darbdavys įsakymu. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati Darbo taryba.

                      15. Rinkimų komisija sudaroma iš 3 narių.

                      16. Administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį darbo tarybos rinkimų komisijos narių.

                      17. Darbo tarybos rinkimų komisija susirenka į pirmąjį posėdį ir pradeda Darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jos sudarymo dienos.

                      18. Pirmajame posėdyje Darbo tarybos rinkimų komisija iš savo narių balsavimu išsirenka pirmininką (jeigu balsai pasiskirsto vienodai, pirmininku tampa ilgiausią stažą darbovietėje turintis asmuo) ir:

                 18.1. nustato Darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip 2 mėnesiai nuo Rinkimų komisijos sudarymo dienos;

                 18.2. skelbia kandidatų į Darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;

                 18.3. organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į Darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos Darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas Rinkimų komisijos pirmininko;

                 18.4. remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;

                 18.5. organizuoja ir vykdo Darbo tarybos rinkimus;

                 18.6. suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rinkimų dienos;

                 18.7. atlieka kitas funkcijas, būtinas Darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.

                      19. Darbo tarybos rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

 

III. SKYRIUS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

Kandidatai į Darbo tarybą

 

                      20. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu 6 mėnesius, Darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu 6 mėnesius. Darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys.

                      21. Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai.

                      22.Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip 3 rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į Darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas, turi darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos.

                      23. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus Rinkimų komisijos narius.

                      24. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

                      25. Kandidatų sąrašas sudaromas ne vėliau kaip 14 dienų iki Darbo tarybos rinkimų dienos.

                      26. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos Darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus.

                      27. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Darbo tarybos narius, Rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.

 

Rinkimų procesas

 

                      28. Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu.

                      29. Darbo tarybos rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia darbdavys.

                      30. Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems yra mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.

                      31. Darbdavys užtikrina tinkamas sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose visiems įstaigos darbuotojams.

                      32. Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos Darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

 

Protokolas. Dokumentai

 

                      33. Pasibaigus Rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, Rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo Darbo tarybos rinkimų protokolą.

                      34. Darbo tarybos rinkimų protokole privalo būti nurodyta:

                      34.1. Darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas;

                      34.2. Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis;

                      34.3. kandidatų į Darbo tarybos narius sąrašas ir renkamos Darbo tarybos narių skaičius;

                      34.4. darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose, skaičius;

                      34.5. Darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, išduotų ir nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius;

                      34.6. atskirai galiojančių ir negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos Darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius;

                      34.7. kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka);

                      34.8. kandidatų, išrinktų į Darbo tarybą, sąrašas;

                      34.9. kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į Darbo tarybą, sąrašas (pagal jų surinktų balsų skaičių mažėjančia tvarka), pagal kurį sudaromas atsarginių Darbo tarybos narių sąrašas.

                      35. Kai atsiranda laisva Darbo tarybos nario vieta, ją užima asmenys, esantys atsarginių Darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka.

                      36. Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos Darbo tarybos rinkimų komisija protokolo kopiją įteikia darbdaviui.

                      37. Visi dokumentai, susiję su Rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami Darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos Darbo tarybos sudarymo.

 

IV. SKYRIUS

RINKIMŲ REZULTATAI

 

                      38. Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos Darbo tarybos rinkimų komisija viešai paskelbia Darbo tarybos rinkimų rezultatus.

                      39. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

                      40. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo Darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias 7 dienas yra rengiami pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo 1/4 balsavimo teisę turinčių įstaigos darbuotojų.

                      41. Išrinktais Darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų.

                      42. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas yra didesnis.

                      43. Darbuotojas (darbuotojai), darbdavys arba darbdavio atstovas per 5 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos gali raštu kreiptis į Rinkimų komisiją prašydami ištaisyti, jų manymu, per rinkimus padarytus Darbo kodekso pažeidimus. Rinkimų komisija šį prašymą turi išnagrinėti ir viešai paskelbti per 3 dienas. Rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui per 5 dienas nuo jo viešo paskelbimo. Teismas gali priimti sprendimą uždrausti sušaukti išrinktą Darbo tarybą, iki išnagrinės pateiktą skundą. Teismas, nustatęs, kad buvo šiurkščiai pažeistos Darbo kodekso nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, Darbo tarybos rinkimų rezultatus panaikina.

 

V. SKYRIUS

NAUJI IR PAKARTOTINIAI RINKIMAI

 

                      44. Naujos Darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki Darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį nuo:

                      45.1. kai Darbo taryboje lieka mažiau kaip 3 jos nariai ir atsarginių Darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti Darbo tarybos nariu;

                      45.2. Darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip 2/3 darbo tarybos narių balsų;

                      45.3. kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos įstaigos veikusi Darbo taryba susitaria su veiklos perėmėjo Darbo taryba dėl naujos Darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi Darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti darbdavio darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos Darbo tarybos veiklos perdavėjo įstaigoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis.

                      46. Naujos Darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti Darbo taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją Darbo kodekso nustatyta tvarka.

                      47. Jeigu Darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais dėl to, kad nepasiūloma pakankamai kandidatų, tokiu atveju nauji Darbo tarybos rinkimai rengiami pagal Darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Rinkimų komisijos sprendimo Darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

                      48. Teismui nustačius, kad buvo šiurkščiai pažeistos Darbo kodekso nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, ir panaikinus Darbo tarybos rinkimų rezultatus, šaukiami pakartotiniai rinkimai. Pakartotiniai rinkimai šaukiami laikantis Darbo kodekso nustatytos tvarkos ir sąlygų turi būti surengti ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

                      49. Jeigu vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius, apskaičiuotas Darbo kodekso nustatyta tvarka, padidėja dvidešimt procentų ar daugiau ir dėl to padidėja Darbo kodekso nustatytas Darbo tarybos narių skaičius, Darbo tarybos pirmininkas Darbo kodekso nustatyta tvarka inicijuoja naujo nario ar narių su įgaliojimais iki veikiančios Darbo tarybos kadencijos pabaigos rinkimus. Naujo nario ar narių rinkimus vykdo Darbo tarybos rinkimų komisija, taikydama šioje tvarkoje numatytas nuostatas mutatis mutandis.

 

VI. SKYRIUS

NARYSTĖ DARBO TARYBOJE

 

                      50. Į Darbo tarybą išrinktas darbuotojas Darbo tarybos nariu laikomas nuo Darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginių Darbo tarybos narių sąraše, Darbo tarybos nariu vietoj narystę Darbo taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo Darbo tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo Darbo tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.

                      51. Narystė Darbo taryboje pasibaigia:

                      51.1. atsistatydinus iš Darbo tarybos;

                      51.2. nutrūkus darbo santykiams;

                      51.3. mirus Darbo tarybos nariui;

                      51.4. įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo Darbo tarybos nario išrinkimas į Darbo tarybą pripažintas neteisėtu;

                      51.5. pasibaigus Darbo tarybos kadencijai;

                      51.6. atstatydinus iš Darbo tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 darbdavio ar darbovietės darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Darbo taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per 3 savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbdavio ar darbovietės darbuotojų. Darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip 2/3 balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

 

VII. SKYRIUS

DARBO TARYBOS PIRMININKAS

 

                      52. Darbo tarybos pirmininkas:

                      52.1. šaukia Darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

                      52.2. vadovauja Darbo tarybos darbui ir atstovauja Darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu, profesinėmis sąjungomis ir trečiaisiais asmenimis;

                      52.3. rengia metinės Darbo tarybos veiklos ataskaitos įstaigos darbuotojams projektą ir pateikia įstaigos darbuotojams Darbo tarybos patvirtintą ataskaitą;

                      52.4. pasirašo posėdžių protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

                      52.5 iškilus poreikiui įgalioja vieną Darbo tarybos narių vykdyti kitų narių pareigas.

53. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Darbo tarybos įgaliojimų pradžios Darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie Darbo tarybos sudarymą, jos valdymo institucijas, darbdavio įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje sudaryta Darbo taryba, pavadinimą.

 

VIII. SKYRIUS

DARBO TARYBOS SEKRETORIUS

 

                      54. Darbo tarybos sekretorius:

                 54.1. tvarko ir saugo Darbo tarybos dokumentaciją;

                 54.2. informuoja Darbo tarybos narius apie šaukiamo Darbo tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę;

                 54.3. informuoja darbdavį apie Darbo tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą;

                 54.4. protokoluoja Darbo tarybos posėdžius ir kartu su Darbo tarybos posėdžio pirmininku pasirašo Darbo tarybos posėdžių protokolus;

                 54.5. kai laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja Darbo tarybos pirmininko paskirtas Darbo tarybos narys