100 iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos narių ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto sudarytas 100 iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašas (iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto redaktorių pateiktų beveik 400 kandidatų)

ALGIRDAS, LDK didysis kunigaikštis, beveik 2 kartus padidinęs LDK teritoriją

AVIŽONIS Petras, gydytojas, vienas lietuvių oftalmologijos pradininkų, visuomenės veikėjas

BALČIKONIS Juozas, kalbininkas, Lietuvos MA tikr. narys

BARANAUSKAS Antanas, vyskupas, poetas, poemos „Anykščių šilelis“ autorius

BARBORA RADVILAITĖ, LDK didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė

BARŠAUSKAS Kazimieras, fizikas, pirmasis KPI rektorius

BASANAVIČIUS Jonas, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, Vasario 16 Akto signataras

BIELINIS Jurgis, žymiausias knygnešys

BIRŽIŠKA Mykolas, visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, Lietuvos MA tikrasis narys

BRAZDŽIONIS Bernardas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių poetų, lietuvių laisvės šauklys

BRAZDŽIŪNAS Povilas, daugelio fizikos šakų pradininkas Lietuvoje, Lietuvos MA tikrasis narys

BRETKŪNAS Jonas (1536–1602), evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškos raštijos kūrėjas

BŪGA Kazimieras, kalbininkas, baltistikos mokslo kūrėjas

CHODKEVIČIUS Jonas Karolis, LDK valstybės, karo ir kultūros veikėjas, vienas žymiausių 17 a. pradžios Europos karvedžių

ČEPINSKIS Vincas, fizikas, chemikas, fizikos ir fizikinės chemijos pradininkas Lietuvoje, VDU rektorius

ČIURLIONIS Mikalojus Konstantinas, dailininkas, muzikas, kurio kūryba žinoma pasaulyje

DARIUS Steponas, lakūnas, perskridęs Atlantą, Lietuvos sporto organizatorius

DAUKANTAS Simonas, istorikas, lietuvių tautinio atgimimo žadintojas

DAUKŠA Mikalojus (tarp 1527 ir 1538–1613), vienas lietuvių raštijos kūrėjų, gimtosios kalbos aukštintojas

DOMEIKA Ignas, pasaulinio garso mineralogas, geologas, Čilės mokslo ir švietimo  organizatorius

DONELAITIS Kristijonas, grožinės lietuvių literatūros pradininkas, poemos „Metai“ autorius

GEDIMINAS, LDK didysis kunigaikštis, žymiausias 14 a. I pusės Lietuvos politikas ir diplomatas

GIEDRAITIS Merkelis (1536–1609), vyskupas, LDK savarankiškumo gynėjas, lietuvių raštijos skatintojas

GIMBUTIENĖ Marija Birutė, pasaulinio garso archeologė, archeomitologijos pradininkė

GIRĖNAS Stasys, lakūnas, su Steponu Dariumi perskridęs Atlantą

GOŠTAUTAS Albertas, LDK valstybės ir karo veikėjas, LDK savarankiškumo gynėjas, kurį laiką jos faktinis valdytojas

GRAIČIŪNAS Vytautas Andrius, inžinierius, matematikas, vadybos teoretikas

GREIMAS Algiras Julius, lingvistas, vienas žymiausių pasaulio semiotikų – Paryžiaus semiotikos mokyklos kūrėjas

GRYBAS Vincas, vienas žymiausių 20 a. I pusės skulptorių

GRINIUS Kazys, Lietuvos prezidentas

GROTHUSAS Teodoras, pasaulinio garso fizikochemikas

GUCEVIČIUS Laurynas (Stuoka-Gucevičius), žymiausias brandžiojo klasicizmo architektas

GUDAITIS Antanas, vienas žymiausių Lietuvos tapytojų

GUSTAITIS Antanas, aviacijos inžinierius, lėktuvų konstruktorius, brigados generolas

IVANAUSKAS Tadas, gamtininkas zoologas, Lietuvos MA tikrasis narys

IVINSKIS Laurynas, švietėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas

JABLONSKIS Jonas, kalbininkas, lietuvių bendrinės kalbos tėvas

JANKUS Martynas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos patriarchas

JOGAILA, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

JONYNAS Vytautas Kazimieras, vienas žymiausių Lietuvos grafikų, skulptorių, vitražistų

JUCYS Adolfas, fizikas, daugiaelektroninių atomų teorijos kūrėjas, Lietuvos MA tikrasis narys

JURGUTIS Vladas, politikas, ekonomistas, lietuvių finansų mokslo pradininkas, Lietuvos MA tikrasis narys

JUŠKA Antanas (1819–1890), kunigas, tautosakininkas, leksikografas

KALANTA Romas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, susideginęs protestuodamas prieš SSRS okupaciją

KAZIMIERAS, šventasis

KAZIMIERAS Jogailaitis, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

KĘSTUTIS, LDK didysis kunigaikštis, vienas žymiausių 14 a. Lietuvos politikų, gynybos nuo Vokiečių ordino organizatorius

KOJELAVIČIUS-VIJŪKAS Albertas, kunigas, istorikas, filosofas, pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos autorius, VU rektorius

KRASAUSKAS Stasys, vienas žymiausių Lietuvos grafikų

KRĖVĖ Vincas,  rašytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos MA prezidentas

KRUPAVIČIUS Mykolas, kunigas, valstybės ir visuomenės veikėjas, 1922–40 žemės reformos pradininkas, po II pasaulinio karo – kovotojas dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo

KUDIRKA Vincas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas ir ideologas, Lietuvos himno autorius

KULVIETIS Abraomas (apie 1510–1545), kultūros veikėjas, lietuviškos raštijos vienas pradininkų

LUKŠA Juozas, Lietuvos partizanų vadas, pirmasis supažindinęs pasaulį su Lietuvos partizanų kova

MACEINA Antanas, vienas žymiausių 20 a. Lietuvos filosofų

MACKEVIČIUS Antanas, kunigas, vienas 1863–64 sukilimo vadų

MAIRONIS, kunigas, poetas, lietuvių literatūros klasikas

MATULAITIS Jurgis MIC, palaimintasis, lietuvybės gynėjas

MATULIS Juozas, chemikas, Lietuvos elektrochemijos mokyklos kūrėjas, Lietuvos MA prezidentas

MAŽVYDAS Martynas, lietuvių raštijos pradininkas

MICKEVIČIUS Adomas, poetas romantikas, lietuviškos tematikos kūrinių autorius

MYKOLAITIS-PUTINAS Vincas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių rašytojų, literatūros mokslininkas, Lietuvos MA tikrasis narys

MILAŠIUS Oskaras, lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, lietuvių tautosakos vertėjas, diplomatas

MILOŠAS Česlavas, Nobelio premijos laureatas, Lietuvoje gimęs ir augęs lenkų rašytojas, lietuviškos tematikos knygų autorius

MILTINIS Juozas, vienas žymiausių Lietuvos režisierių, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas ir vadovas

MINDAUGAS, Lietuvos karalius

NAUJALIS Juozas, kompozitorius, dirigentas, lietuvių muzikos patriarchas

NĖRIS Salomėja, ryškiausia 20 a. lietuvių neoromantizmo poetė

PETRAUSKAS Kipras, dainininkas, vienas profesionalaus lietuvių operos teatro kūrėjų, visuomenės veikėjas, sportininkas

PLATERYTĖ Emilija, 1830–31 sukilimo dalyvė, Lietuvos Žana d’Ark

RADVILA Juodasis Mikalojus, LDK politikas, jos savarankiškumo gynėjas, žymiausias reformacijos veikėjas

RAMANAUSKAS Adolfas, Lietuvos partizanų vadas

RĖZA Liudvikas Martynas, tautosakininkas, literatūros istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas

RÖMERIS Mykolas, teisininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvos teritorinio vientisumo gynėjas

SAPIEGA Leonas, LDK valstybės veikėjas, jos savarankiškumo ir lietuvybės gynėjas

SARBIEVIJUS Motiejus (1595–1640), jėzuitas, žymiausias baroko epochos poetas, rašęs lotyniškai, VU profesorius

SEMENAVIČIUS (Simonavičius) Kazimieras, inžinierius konstruktorius, daugiapakopių raketų kūrėjas

SIMONAITYTĖ Ieva, rašytoja, įamžinusi Mažosios Lietuvos (lietuvininkų) gyvenimą

SIRVYDAS Konstantinas, jėzuitas, lietuviškos raštijos kūrėjas, leksikografas

SLADKEVIČIUS Vincentas, kardinolas

SMETONA Antanas, Lietuvos prezidentas

SMUGLEVIČIUS Pranciškus, žymiausias klasicizmo epochos lietuvių tapytojas

SRUOGA Balys, vienas žymiausių lietuvių rašytojų, literatūros ir teatro kritikų

STEPONAS BATORAS, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

STEPONAVIČIUS Julijonas, arkivyskupas, tikinčiųjų teisių gynėjas

STULGINSKIS Aleksandras, Lietuvos prezidentas

ŠALKAUSKIS Stasys, vienas žymiausių 20 a. lietuvių filosofų

ŠAPOKA Adolfas, istorikas, svarbiausio 20 a. I pusės istorijos veikalo „Lietuvos istorija“ autorius

TONKŪNAS Juozas, žymiausias Lietuvos agronomas pievininkas, švietimo ministras, Lietuvos MA narys korespondentas, stalininių represijų kalinys

VAIŽGANTAS, vienas žymiausių 20 a. pradžios lietuvių rašytojų, visuomenės veikėjas

VALANČIUS Motiejus, vienas žymiausių lietuvių grožinės literatūros pradininkų, vyskupas, lietuvybės gynėjas

VASILIAUSKAS Kazimieras, kunigas, tikinčiųjų teisių gynėjas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius

VYDŪNAS, vienas žymiausių Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų, filosofas, rašytojas

VILEIŠIS Petras, inžinierius, visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvybės skatintojas

VILNIAUS GAONAS, Zalman Elijahu ben Šlomo,  pasaulinio garso Talmudo žinovas

VYTAUTAS, LDK didysis kunigaikštis, kuriam valdant LDK įgijo didžiausią teritoriją ir galybę

ŽALAKEVIČIUS Vytautas, vienas žymiausių lietuvių kino režisierių

ŽEMAITĖ, rašytoja, visuomenės veikėja

ŽEMAITIS Jonas, Lietuvos partizanų vadas, suvienijęs lietuvių partizaninį judėjimą

ŽYGIMANTAS AUGUSTAS, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

 

 

Kandidatai į šimtuką

 

1.

AISTIS Jonas (1904–1973), poetas, eseistas. Populiariausias 20 a. 4–5 d-mečio lietuvių poetas

2.

BALSYS Eduardas (1919–84), vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, pedagogas

3.

BALTRUŠAITIS Jurgis (1873–1944), poetas, diplomatas

4.

BILIŪNAS Jonas, rašytojas, visuomenės veikėjas

5.

BIRŽIŠKA Vaclovas, visuomenės veikėjas, bibliografas, Lietuvos MA tikrasis narys

6.

ČERSKIS Jonas (1845–1892), geologas, paleontologas, geografas, Sibiro tyrėjas

7.

DAUGUVIETIS Borisas (1885–1949), vienas žymiausių lietuvių teatro veikėjų

8.

GALAUNĖ Paulius (1890–1988), meno istorikas, grafikas, muziejininkas

9.

GIEDRAITIS Juozapas (1754–1838), vyskupas, pirmasis Naujojo Testamento vertėjas

10.

GOŠTAUTAS Jonas (m. 1458), LDK valstybės veikėjas, nuo 1440 faktinis jos valdytojas

11.

GRUODIS Juozas (1884–1948), kompozitorius, dirigentas, pedagogas

12.

JAUNIUS Kazimieras (1848–1908), kunigas, kalbininkas, lietuvių kalbos tarmių tyrėjas

13.

JUZELIŪNAS Julius (1916–2001), kompozitorius, visuomenės veikėjas, habil. daktaras, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

14.

KARSAVINAS Levas (1882–1952), kultūros istorikas, filosofas, VU profesorius

15.

KATILIUS Raimundas (1947–2000), vienas žymiausių lietuvių smuikininkų

16.

KAZLAUSKAS Jonas (1930–1970), vienas žymiausių 20 a. balstistų, filol. daktaras

17.

KLEINAS Danielius (1609–1666), evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas

18.

KOLUPAILA Steponas (1892–1964), hidrologas, Lietuvos MA tikrasis narys

19.

KUDABA Česlovas, geografas, politikas, Kovo 11 Akto signataras

20.

KURŠAITIS Fridrichas (1806–1884), evangelikų liuteronų kunigas, vienas žymiausių lietuvių kalbininkų

21.

LAŠAS Vladas, gydytojas, fiziologas, alergologas, Lietuvos MA tikrasis narys

22.

LELEVELIS Joachimas (1786–1861), lenkų istorikas, numizmatas, visuomenės veikėjas, VU profesorius

23.

NARBUTAS Teodoras (1784–1864), istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos, atskirtos nuo Lenkijos istorijos, autorius

24.

PEČKAUSKAITĖ Marija, Šatrijos Ragana (1877–1930), viena žymiausių 20 a. I pusės rašytojų

25.

POČOBUTAS-ODLIANICKIS Martynas (1728–1810), pasaulinio garso astronomas, VU rektorius

26.

PROTASEVIČIUS Valerijonas, vyskupas, išrūpinęs Stepono Batoro privilegiją VU

27.

RADVILA Jonušas (1612–1655), LDK politikas ir karvedys

28.

RADVILA Rudasis Mikalojus (1512–1584), LDK valst. ir kultūros veikėjas, karvedys

29.

RAŠTIKIS Stasys (1896–1985), divizijos generolas, Lietuvos kariuomenės vadas

30.

REINYS Mečislovas (1884–1953), arkivyskupas, filos. daktaras, kovotojas už tikėjimo laisvę

31.

RUSTEMAS Jonas (1762–1835), tapytojas, VU profesorius, vienas žymiausių tapytojų portretistų

32.

SIERAKAUSKAS Zigmantas (1826–1863), vienas 1863–64 sukilimo vadų

33.

SKARGA Petras (1536–1612), jėzuitas, pirmasis VU rektorius

34.

SKORINA Pranciškus (1486–1541 ar 1551), baltarusių spaustuvininkas, knygų spausdinimo pradininkas Lietuvoje

35.

STATULEVIČIUS Vytautas (1929–2003), matematikas, Lietuvos MA tikrasis narys

36.

SVIRSKIS Vincas (1835–1916), žymiausias tautodailininkas skulptorius

37.

ŠIMKUS Stasys (1887–1943), vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, dirigentų

38.

ŠIMONIS Kazys (1887–1978), dailininkas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių tapytojų

39.

ŠIVICKIS Pranciškus (1882–1968), zoologas, Lietuvos MA tikrasis narys

40.

TIŠKEVIČIUS Eustachijus (1814–73), žymiausias 19 a. lietuvių archeologas, muziejininkas

41.

TRAIDENIS (m. 1281), Lietuvos didysis kunigaikštis

42.

TŪBELIS Juozas (1882–1939), Lietuvos valstybės veikėjas, ministras pirmininkas

43.

URBŠYS Juozas (1896–1992), valst. veikėjas, diplomatas, vertėjas

44.

VĖLIUS Norbertas (1938–1997), tautosakininkas, filol. daktaras

45.

VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS Antanas, vienas žymiausių lietuvių rašytojų, visuomenės veikėjas

46.

VYTENIS (m. ~1315), Lietuvos didysis kunigaikštis

47.

VOLDEMARAS Augustinas (1883–1942), Lietuvos pirmasis ministras pirmininkas

48.

ZIGMANTAS VAZA (1566–1632), Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos ir Švedijos karalius

49.

ŽEMAITIS Zigmas (1884–1969), matematikas, visuomenės veikėjas, VU rektorius

50.

ŽYGIMANTAS SENASIS (1467–1548), Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius