Dėl MELC reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

2022 m. rugsėjo 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BŪDU IR MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-1482

                        Vilnius                

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 754 „Dėl sutikimo reorganizuoti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrą“:

1. R e o r g a n i z u o j a m e  nuo 2023 m. sausio 1 d. biudžetinę įstaigą Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrą (juridinio asmens kodas – 111959573) jungimo būdu – prijungiame ją prie biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (juridinio asmens kodas – 290757560), kuriai po reorganizavimo pereina visos reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro teisės ir pareigos.  

2. T v i r t i n a m e  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos būdu sąlygų aprašą (pridedama).

3. Į g a l i o j a m e:

3.1. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vadovus atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos būdu sąlygų aprašo įgyvendinimu;

3.2. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktorių atlikti visus veiksmus, susijusius su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išregistravimu iš Juridinių asmenų registro iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                        Jurgita Šiugždinienė

 

 

Kultūros ministras                                                                                                         Simonas Kairys

 

Reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės Martyno mažvydo bibliotekos būdu sąlygų aprašas