Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJAKorupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas). 

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (toliau – MELC) siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją bei kurdama korupcijai atsparią aplinką vadovaujasi šiais pagrindiniais korupcijos prevencijos principais:

informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo

buhalterinės apskaitos tikslumo ir teisingumo

interesų konfliktų vengimo

viešųjų pirkimų skaidrumo

visuomenės, įstaigos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją bei apie kitus pažeidimus

prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi draudimo

kyšininkavimo draudimo.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAI IR ĮGYVENDINIMASDėl MELC korupcijos prevencijos darbo grupės sudarymo ir korupcijos prevencijos priemonių 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo


Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro korupcijos prevencijos priemonių 2021-2023 m. veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

 
Dėl Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro korupcijos prevencijos priemonių 2021-2023 metų veiksmų plano papildymo


Informacija apie įstaigai pateiktų pasiūlymų įgyvendinimąKORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖLR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytoje veiklos srityje, kurioje tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos MELC rengia antikorupcinės analizės ir vertinimo motyvuotą išvadą.

2019 MELC viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

2020 MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir konfliktų valdymo srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

 2021 MELC mažos vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvadaKORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖKorupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba ir skelbia interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos analizė įstaigoje nebuvo atliekama.PRANEŠĖJŲ APSAUGANuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą įstaigoje (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus). 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus, užtikrinsime saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, konfidencialumą, draudimą jam daryti neigiamą poveikį, teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją, kompensaciją, nemokamą teisinę pagalbą, atleidimą nuo atsakomybės.

Informuojame, kad iš Jūsų gautus pranešimus nagrinės MELC  kompetentingas subjektas pagal Informacijos apie pažeidimus Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre teikimo tvarkos apraše nustatytą tvarką. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus MELC galima pateikti:

• atsiųsti pranešimą paštu (adresu Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius). Siunčiant pranešimą paštu po MELC pavadinimo turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

• elektroniniu paštu: pranesk.korupcija@melc.lt

• tiesiogiai atvykus į MELC (adresu Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, 610 kab.) pateikti pranešimą raštu MELC kompetentingam subjektui

• užpildyti pranešimo formą (Pranešimo apie pažeidimą forma)

• paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Pranešimo apie korupciją atmintinė

Informacijos apie pažeidimus Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre teikimo tvarkos aprašas 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄRima Varnienė
Viešųjų pirkimų  specialistė
Tel. +370 656 52 258
El. paštas: pranesk.korupcija@melc.lt ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO VERTINIMAS

Informacija ruošiamaANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552  

 

AKTUALIOS NUORODOSKorupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr

Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13fd20601e6e11e586708c6593c243ce/YSdvAeQlwp

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b733e6f0a0dd11ea9515f752ff221ec9

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba  https://www.stt.lt/

Atmintinė apie pranešimą apie korupciją  

• Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.188156

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

Antikorupcinės aplinkos viešajam sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/12/aav_a4_ltversija.pdfDOVANŲ POLITIKA Geriausia dovana – padėka žodžiu arba raštu. Nepriimame jokių dovanų, teikiamų dėl MELC darbuotojų atliekamų funkcijų, taip pat neteikiame tokių dovanų patys. Dovanomis laikome bet kokį materialinę vertę turintį daiktą, paslaugą ar kitą naudą (nuolaidas, apmokymus, maitinimą, apgyvendinimą, pramogas, šventinius vakarėlius, renginius ir pan.). MELC darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti tokią dovaną ar kvietimą, turi atsisakyti tai padaryti ir pasiūlyti atsidėkoti paprasta padėka. Pati geriausia dovana mums – Jūsų įvertinimas, todėl pakaks padėkoti žodžiu arba parašyti atsiliepimą raštu. 

Išimtį taikome tik dovanoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai). Šias dovanas priimame ir teikiame patys. Jei tokios dovanos vertė neviršija 150 eurų, MELC darbuotojas gali ją pasilikti sau. Jei tokios dovanos vertė viršija 150 eurų, ji laikoma valstybės nuosavybe. MELC darbuotojas tokiu atveju turi perduoti dovaną saugoti MELC.

Jei esate MELC darbuotojas ir konkrečioje situacijoje iš tiesų nežinote, kaip turėtumėte pasielgti, kad išvengtumėte interesų konflikto ir kitų korupcinių rizikų, šias abejones atvirai išdėstykite savo tiesioginiam vadovui, įstaigos vadovui ar už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui ir paprašykite pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje. Jei tokios abejonės kyla MELC klientui, geriausias būdas jas išsklaidyti – dovanos visai neteikti.

Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas

Veiksmų Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį


Pareigybių, į kurias priimant asmenis teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti apie juos informaciją, sąrašas:

Asmenį į  pareigas skiriantis asmuo

Pareigybių sąrašas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktorius

Pareigybių, į kurias priimant asmenis teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti apie juos informaciją, sąrašas:

             2021-12-29, 1V-27 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMASSiekiant užtikrinti viešuosius ir privačius interesus MELC darbuotojai supažindinami su pareiga deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, naujausiais šios srities teisės aktų pakeitimais, prieš pradėdami vykdyti viešųjų pirkimų iniciatorių, organizatorių ar Viešųjų pirkimų komisijos narių pareigas pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimus, Nešališkumo deklaracijas.

Nuo 2020 m. spalio 1 d. pradėjo veikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) valdomas ir tvarkomas Privačių interesų registras (toliaus – PINREG). Dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo deklaruojantys asmenys iki 2021 m. kovo 1 d. turi pateikti naują deklaraciją. https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/pinreg-privaciu-interesu-registras/

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos taisyklės

Įsakymas „Dėl 2019-09-27 įsakymo Nr. 1V-92 pakeitimo“
Aktualūs dokumentai:

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41669/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5d686d33-61f0-4b81-875c-1ae5f5db3700

Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ac46704a8811eb8d9fe110e148c770/asr